เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สวัสดีเวียดนาม
00:30:00
ภาษาเกาหลี
01:00:00
ภาษาพม่า
01:30:00
สวัสดีเวียดนาม
02:00:00
ภาษาเกาหลี
02:30:00
สีสันแอฟริกา
03:00:00
สวัสดีเวียดนาม
03:30:00
รอบบ้านเรา
04:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
04:30:00
R: ภาษาเกาหลี
05:00:00
R:ภาษาพม่า
05:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
06:00:00
MON : ค22101(ม.2)คณิตศาสตร์
07:00:00
MON : อ22101(ม.2)ภาษาอังกฤษ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON : ว22101(ม.2)วิทยาศาสตร์
09:00:00
MON : ศ22101(ม.2)ทัศนศิลป์
10:00:00
TUE : อ22101(ม.2)ภาษาอังกฤษ
11:00:00
TUE : ค22101(ม.2)คณิตศาสตร์
12:00:00
TUE : ส22101(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13:00:00
TUE : ศ22103(ม.2)ดนตรี
14:00:00
R : ค22101(ม.2)คณิตศาสตร์
15:00:00
R : อ22101(ม.2)ภาษาอังกฤษ
16:00:00
R : ว22101(ม.2)วิทยาศาสตร์
17:00:00
R : ศ22101(ม.2)ทัศนศิลป์
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
งานช่างฝีมืออาเซียน
18:30:00
R : อ22101(ม.2)ภาษาอังกฤษ
19:30:00
R: สีสันแอฟริกา
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
THU : ท22101(ม.2)ภาษาไทย
21:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
22:00:00
R: ภาษาเกาหลี
22:30:00
R: ภาษาพม่า
23:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
23:30:00
R: ภาษาเกาหลี

ดาวน์โหลดตารางสอน