เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สวัสดีเวียดนาม
00:30:00
ภาษาเกาหลี
01:00:00
ภาษาพม่า
01:30:00
สวัสดีเวียดนาม
02:00:00
ภาษาเกาหลี+สรุปกิจกรรม Asean
02:30:00
สีสันแอฟริกา
03:00:00
สวัสดีเวียดนาม
03:30:00
รอบบ้านเรา
04:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
04:30:00
R: ภาษาเกาหลี
05:00:00
R:ภาษาพม่า
05:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
06:00:00
R:ภาษาเกาหลี+สรุปกิจกรรม Asean
06:30:00
R: สีสันแอฟริกา
07:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
07:30:00
R: รอบบ้านเรา
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: สวัสดีเวียดนาม
08:30:00
ส22101(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09:30:00
ท22101(ม.2)ภาษาไทย
10:30:00
อ22101(ม.2)ภาษาอังกฤษ
11:30:00
R: ภาษาเกาหลี
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
พ22101(ม.2)สุขศึกษา
13:30:00
R: ส22101(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14:30:00
R: ภาษาเกาหลี
15:00:00
R: รอบบ้านเรา
15:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
16:00:00
R:ภาษาพม่า
16:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
17:00:00
R:ภาษาเกาหลี
17:30:00
R: สีสันแอฟริกา
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R:ภาษาพม่า
18:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
19:00:00
R: รอบบ้านเรา
19:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
งานช่างฝีมืออาเซียน
21:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
21:30:00
R: ภาษาเกาหลี+สรุปกิจกรรม Asean
22:00:00
R: สีสันแอฟริกา
22:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
23:00:00
R: รอบบ้านเรา
23:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม