เฉพาะตารางสอน
00:00:00
แผ่นดินไทย
01:00:00
เมืองใจดี
02:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
02:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
03:00:00
หลักชีวิต ปี 1
03:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
04:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
04:30:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
05:30:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
06:00:00
TUE: ท16101 ภาษาไทย 6
07:00:00
TUE: ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
09:00:00
TUE: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
10:00:00
WED: อ16101ภาษาอังกฤษ6
11:00:00
WED: ค16101 คณิตศาสตร์6
12:00:00
WED: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
13:00:00
WED: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
14:00:00
THU: ท16101 ภาษาไทย6
15:00:00
R: ท16101 ภาษาไทย 6
16:00:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
17:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เพื่อสังคมสันติสุข
18:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
19:30:00
R: หลักชีวิตปี 1
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: อ16101ภาษาอังกฤษ6
21:30:00
R: แผ่นดินไทย
22:30:00
R: หลักชีวิตปี 1
23:00:00
R: เมืองใจดี

ดาวน์โหลดตารางสอน