เฉพาะตารางสอน
08:30:00
คณิตศาสตร์ ๖
09:30:00
วิทยาศาสตร์ ๖
10:30:00
ภาษาไทย ๖
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ดาวน์โหลดตารางสอน