เฉพาะตารางสอน
08:30:00
ภาษาไทย ๖
09:30:00
ภาษาอังกฤษ ๖
10:30:00
คณิตศาสตร์ ๖
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์)
13:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)