เฉพาะตารางสอน
08:30:00
ภาษาอังกฤษ ๕
09:30:00
ภาษาไทย ๕
10:30:00
คณิตศาสตร์ ๕
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ดาวน์โหลดตารางสอน