เฉพาะตารางสอน
08:30:00
คณิตศาสตร์ ๕
09:30:00
วิทยาศาสตร์ ๕
10:30:00
ภาษาไทย ๕
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
13:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)