เฉพาะตารางสอน
08:30:00
วิทยาศาสตร์ ๔
09:30:00
ภาษาไทย ๔
10:30:00
ภาษาอังกฤษ ๔
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
13:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)