เฉพาะตารางสอน
08:30:00
ภาษาไทย ๔
09:30:00
คณิตศาสตร์ ๔
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
วิทยาศาสตร์ ๔ (วิทยาการคำนวณ)

ดาวน์โหลดตารางสอน