เฉพาะตารางสอน
08:30:00
คณิตศาสตร์ ๓
09:30:00
ภาษาไทย ๓
10:30:00
ภาษาอังกฤษ ๓
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)
13:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา)