เฉพาะตารางสอน
08:30:00
ภาษาไทย ๓
09:30:00
คณิตศาสตร์ ๓
10:30:00
ภาษาอังกฤษ ๓
11:30:00
พักกลางวัน
13:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

ดาวน์โหลดตารางสอน