เฉพาะตารางสอน
08:30:00
คณิตศาสตร์ ๒
09:30:00
ภาษาอังกฤษ ๒
10:30:00
ภาษาไทย ๒
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ดาวน์โหลดตารางสอน