เฉพาะตารางสอน
08:30:00
ภาษาไทย ๒
09:30:00
วิทยาศาสตร์ ๒
10:30:00
คณิตศาสตร์ ๒
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ)
13:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์)