เฉพาะตารางสอน
08:01:00
Numeacy
09:00:00
Cross-curriculum
10:00:00
Social Studies
11:00:00
Literacy
12:00:00
Assessment
13:00:00
Early-Year
14:00:00
Music and Art
15:00:00
PSHE and Sport
16:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู
17:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

ดาวน์โหลดตารางสอน