เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ
01:00:00
R: การเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino ด้วยภาษา C/C++เบื้องต้น
02:00:00
R: วัฒนธรรมญี่ปุ่น
03:00:00
R: วิศวกรรมความร้อนและของไหล
04:00:00
R: การนำบอร์ด Arduino มาประยุกต์ใช้งาน 1
05:00:00
R: เส้นทางสู่อาชีพนักข่าว
06:00:00
R: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น
07:00:00
R: แม่ครัวหัววิทย์ by ครูชมบี
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9
09:00:00
R: ภาษาญี่ปุ่นเทคโนโลยี
10:00:00
R: โครงสร้างข้อมูล(Data Structures)
11:00:00
R: การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นและชุดไทยเรือนต้น
12:00:00
R: สุขภาพและสปาตามภูมิปัญญาวิถีไทย
13:00:00
R: ศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์
14:00:00
R: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ 4.0
15:00:00
R: แคลคูลัส 2
16:00:00
R: ระบบร้านค้าชุมชน และการทำบัญชีอัตโนมัติด้วย Robot
17:00:00
R: เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ ยุคไทยแลนด์ 4.0
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
มทร.รัตนโกสินทร์
18:30:00
R: นวดเพื่อสุขภาพและความงาม
19:30:00
R: สื่อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: สื่อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ(ต่อ)
21:00:00
R: ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร
22:00:00
R: การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
23:00:00
R: การพัฒนา Mobile Application ด้วยระบบ Cross Platform

ดาวน์โหลดตารางสอน