เฉพาะตารางสอน
00:00:00
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
01:00:00
สิ่งทอ
02:00:00
ความมั่นคงและความปลอดภัย
03:00:00
ผลิตภัณฑ์ไม้
04:00:00
R: วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
05:00:00
R: สิ่งทอ
06:00:00
R: ความมั่นคงและความปลอดภัย
07:00:00
R: ผลิตภัณฑ์ไม้
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
Fundamentals of Aviation Industry Part 3
09:00:00
ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 1
10:00:00
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
11:00:00
สวยใสแบบฟรีสไตล์
12:00:00
สปา
13:00:00
ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 2
14:00:00
ดอกไม้สด
15:00:00
การบัญชีเบื้องต้น 1
16:00:00
R: วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
17:00:00
R: สิ่งทอ
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เรียนรู้การใช้งาน lot
18:30:00
ขนมไทย
19:00:00
ขนมไทย
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: เรียนรู้การใช้งาน lot
21:00:00
R: ผลิตภัณฑ์ไม้
22:00:00
R: ความมั่นคงและความปลอดภัย
23:00:00
R: สิ่งทอ

ดาวน์โหลดตารางสอน