เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Startup Warrior
01:00:00
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
02:00:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
03:00:00
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
04:00:00
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
05:00:00
R: Startup Warrior
06:00:00
R: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
07:00:00
R: เทคโนโลยีสารสนเทศ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
คอมพิวเตอร์น่ารู้
09:00:00
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
10:00:00
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
11:00:00
การบัญชีเบื้องต้น 1
12:00:00
ขนมไทย
13:00:00
ไมโครคอนโทรลเลอร์
14:00:00
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash CS6 เบื้องต้น
15:00:00
สถิติเบื้องต้น
16:00:00
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
17:00:00
โฟล์คซอง
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: Startup Warrior
19:00:00
R: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
ขนมไทย
21:00:00
R: เทคโนโลยีสารสนเทศ
22:00:00
R: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
23:00:00
R: เทคนิคการอินเตอร์เฟส

ดาวน์โหลดตารางสอน