เฉพาะตารางสอน
08:01:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
09:00:00
เทคนิคการจัดการพลังงาน
10:00:00
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
11:00:00
การบัญชีเบื้องต้น 2
12:00:00
ขนมไทย
13:00:00
วงจรดิจิตอล
14:00:00
ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 2
15:00:00
Classical Guitar for Intermediate Player
16:00:00
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
17:00:00
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า

ดาวน์โหลดตารางสอน