เฉพาะตารางสอน
08:40:00
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09:00:00
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09:30:00
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
10:10:00
กิจกรรมเล่นตามมุม