เฉพาะตารางสอน
08:30:00
09:30:00
10:30:00
12:30:00
รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักกลุ่มบูรณาการศิลปะ,กอท.)
13:30:00